Algemene Voorwaarden Moonshot Masterclass –trainingen financiële planning

Artikel 1: Definities
• Moonshot Masterclass is een merknaam Moonshot Financial Planning wat een tweede bedrijfsnaam is van Klievink Financieel Management, eenmanszaak, gevestigd te (5354KE) Demen aan de Burg. Canersstraat 1a, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65362217, zijnde de Opdrachtnemer.
• Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een Overeenkomst met Moonshot Masterclass aangaat of aan wie Moonshot Masterclass een aanbieding heeft uitgebracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
• Overeenkomst: iedere Overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Moonshot Masterclass en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en Overeenkomsten met Moonshot Masterclass.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
2.4 Moonshot Masterclass is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3: Aanbiedingen en Overeenkomsten
3.1 Alle door Moonshot Masterclass gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Moonshot Masterclass uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
3.2 Een Overeenkomst tussen Moonshot Masterclass en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door Moonshot Masterclass aan Opdrachtgever verzonden aanbieding schriftelijk door Opdrachtgever wordt geaccepteerd of op het moment dat Moonshot Masterclass met instemming van Opdrachtgever aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen.

Artikel 4: Uitvoering opdracht
4.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Moonshot Masterclass het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
4.2 Moonshot Masterclass is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed vakmanschap in acht nemen.
4.3 Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.
4.4 Moonshot Masterclass baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Hierbij mag Moonshot Masterclass ervan uit gaan dat de door Opdrachtgever verstrekte informatie juist is.
4.5 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Moonshot Masterclass zijn verstrekt, heeft Moonshot Masterclass het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.6 Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door Moonshot Masterclass wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Applicatiegebruik online trainingen/leermiddelen
5.1 Moonshot Masterclass draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en het netwerk. Moonshot Masterclass aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit op enig moment niet beschikbaar is vanwege een reden buiten haar om, zoals storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
5.2 Opdrachtgever dient de applicatie en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.
5.3 Indien Opdrachtgever het gestelde in artikel 5.2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat, is Moonshot Masterclass gerechtigd de toegang van Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig te blokkeren en zijn gegevens van de server te verwijderen. In dat geval kan Opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding doen gelden en is Opdrachtgever gehouden alle schade ten gevolge van de overtreding aan Moonshot Masterclass of derden te vergoeden.
5.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de toegangsgegevens van de applicatie aan derden te verstrekken of de applicatie op andere wijze door derden te laten gebruiken.
5.5 Moonshot Masterclass draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
5.6 Moonshot Masterclass is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor onderhoud of voor verbetering van het systeem en/of de applicatie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring
6.1 Moonshot Masterclass is slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel blijkt.
6.2 Moonshot Masterclass is aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, indien er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Moonshot Masterclass en de ontstane schade het rechtstreekse gevolg is van een dergelijk handelen.
6.3 De aansprakelijkheid van Moonshot Masterclass is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Moonshot Masterclass in het betreffende geval zal worden uitgekeerd, te vermeerderen met het door Moonshot Masterclass te betalen eigen risico.
6.4 Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Moonshot Masterclass onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Moonshot Masterclass voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
6.5 Moonshot Masterclass is niet aansprakelijk in geval van overmacht.
6.6 Moonshot Masterclass aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht.
6.7 Moonshot Masterclass is nimmer aansprakelijk voor indirecte- en gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.8 Opdrachtgever vrijwaart Moonshot Masterclass voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Moonshot Masterclass en Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.
6.9 Indien Opdrachtgever aan Moonshot Masterclass informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade zal door 

Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 7: Tarieven, kosten en prijzen
7.1 De door Moonshot Masterclass opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
7.2 De tarieven hebben betrekking op online producten. Direct na betaling komt deze overeenkomst tot stand.
7.3 De periode van beschikbaarheid van het online product staat vermeld op de productpagina.

Artikel 8: Betaling
8.1 De Opdrachtgever is gehouden de factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen op het door Moonshot Masterclass aangegeven rekeningnummer, tenzij anders overeengekomen.
8.2 Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties of andere klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.
8.3 De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot op de dag van algehele voldoening over het hele opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd, alsmede de door Moonshot Masterclass gemaakte, respectievelijk verschuldigde, buitengerechtelijke kosten.
8.4 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

Artikel 9: Annuleringsvoorwaarden
9.1 Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Moonshot Masterclass, niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, is annuleren van het product niet mogelijk. 

9.2 Moonshot Masterclass behoudt zich het recht voor om deelnemers van een (online) training die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de Opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Moonshot Masterclass.

Artikel 10: Tussentijdse wijziging of beëindiging van de opdracht
10.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht ontstaat op verzoek van of door toedoen van de Opdrachtgever, zal Moonshot Masterclass de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk zal dit aanvullend in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.
10.2 Moonshot Masterclass mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Moonshot Masterclass houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 11: Klachten
11.1 Alle klachten terzake van de verrichte werkzaamheden en/of betreffende de factuur, dienen schriftelijk binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht aan Moonshot Masterclass kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht in te stemmen met de uitgevoerde opdracht en/of de factuur.
11.2 Ingeval van een klacht over de uitgevoerde opdracht of geleverde dienst heeft Moonshot Masterclass de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde tarief. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Moonshot Masterclass slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 12: Intellectuele eigendom
12.1 Moonshot Masterclass behoudt zich alle rechten voor van alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op door Moonshot Masterclass vervaardigde voortbrengselen van menselijke geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever.
12.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden schriftelijke stukken, werkwijzen, adviezen, modellen en andere voortbrengselen van menselijke geest van Moonshot Masterclass een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van Moonshot Masterclass. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van Overeenkomstige toepassing.

Artikel 13: Vertrouwelijkheid
13.1 Zowel Moonshot Masterclass als Opdrachtgever staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij verkregen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven.
13.2 Moonshot Masterclass zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
14.1 Op alle met Moonshot Masterclass gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen met betrekking tot of verband houdende met een met Moonshot Masterclass gesloten Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.